خوب؟!

بارها و بارها...
از خیلی‌ها شنیده‌ایم و در جاهای مختلف هم خوانده‌ایم...

کتاب خوب چیست؟
نویسنده خوب کیست؟

چه کتابی ارزش وقت گذاشتن و خواندن دارد؟!
و از این مدل سؤال‌های کلیشه‌ای

من نیز چنین دغدغه‌ای داشته‌ام!
شاید پاسخ یک جمله‌ی کوتاه باشد...

شاید...

برای کتاب به نویسنده نگاه کن
نه به نام کتاب

و نه حتی شهرت و میزان فروش
همین...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال