بخشیدن

آدم خسیسی هستی، یا چیزهای زیادی برای بخشیدن نداری؟
از هر جهت که فکرشو می‌کنم می‌بینم که خسیس که نه

ولی چیز زیادی برای بخشیدن هم ندارم!
از آنچه بگذریم سخن دوست خوشتر است

خیلی دلم برات تنگ شده
و شاید این مطلب رو بخونی و به من زنگ بزنی

ساعت‌ها گفتگو و درد دل
و کمی لبخند و شاید گریه

آره، منتظر زنگتم نازنین
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال