سه ت کثیف

تجربه زندگی کردن شیرین و شور و تلخی زیاد دارد
اما چیزهای زیادی برای یادگرفتن به آدمی چنگ می‌زند

شاید تو هم در این مسیر چیزهایی یاد گرفته باشی
اما بدترین احساس متعلق به سه عنصر کثیف بود

فقط اینها نیست و تعداد زیادی در اینجا از قلم افتاده‌اند!
سه عضوی که با ت شروع می‌شود

امکان ندارد کسی بگوید آن را نچشیده و یا حداقل ندیده
توهین تحقیر و تهمت

چقدر مشمئز کننده و حال بهم زن است حتی اسمشان
با این موجودات بزرگ شده‌ایم
چیز یاد گرفته‌ایم
و خواهیم مرد
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال