تلاش!

خلاصه...
خیلی هم تلاش نکن برای فهمیدن

چون در نهایت تحمل اطرافیانت سخت می‌شود
تا جاهای خطرناکی پیش خواهی رفت!

که حتی...
نگذاشتم صحبت‌هایش تمام شود

اشاره کردم به چگونه اندیشیدنش
خوراک‌هایش...

خلاصه خیلی صحبت کردیم
در پایان برگشت به همانجا!

مترو به مقصد رسید
اما سخنش پایانی نیافت

بدرود...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال