تازه...

به تازگی کاری شروع کرده‌ام
نمی‌دانم تا انتهای آن چقدر راه است

و آیا سرانجامی دارد!
پس از سالها...

و با تأخیر

با همین دلخوشی‌های کوچک زنده‌ام...
آدم باهوشی نیستم

و برای یادگیری بسیار تلاش باید کرد
خعععععلی زیاد...

خوش به حال با استعدادها که به سرعت یاد می‌گیرند
من خنگم!

دیر خوشم می‌آید و دیر به نتیجه می‌رسم
شاید پنج برابر کندتر از دیگران

ولی به این امید ادامه می‌دهم که دیر هم فراموش کنم!
یادگیری روند طولانی و تکرار شونده‌ای دارد

اینطور نیست که به سرعت متخصص شوی
هم در انتخاب و هم در نتیجه وسواس دارم

حس عجیبی دارد...
وقتی کار تمام می‌شود

تازه دنبال چیز جدیدتری می‌گردی
درست مثل...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال