سفر

برای چند روزی خیال سفر زد به سرم
سفر کاری نه تفریحی

بلیط گرفتم و حرکت...

چقدر رویاها و اندیشه سفید در ذهنم جریان یافت

با دوستی در مقصد هماهنگ کرده بودم
رسیدم و مرا برای گرفتن منزل همراهی کرد

چقدر خوش بین و زود باورم
به همراه او در شهر گشتی زدم

از فردای آن روز کار هم جور شد

در کمتر از ۱۰ روز ۲ بار شغل عوض کردم

ازین کمپانی به دیگری
آسیب سختی خوردم

صبح روز نهم بلیط برگشت گرفتم

و برای همیشه با شهر دور و شلوغ و نا آشنا وداع

خوش خیالی مرا فرسود
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال