نزدیکی

بهش نزدیک شدم...
خیلی نزدیک...

و گاهی آنقدر دور که حتی دسترسی به آن محال...

چرا اینگونه پیچ و تاپ و فراز و نشیب شاید تجربه‌های سخت و دست نیافتنی چنین می‌نمایاند!

گاهی، گاهی برای همه پیش می‌آید ولی برای من همیشه اینطور بوده خیلی سخت بدست می‌آورم و خیلی راحت از دست می‌دهم!

از جنس پول یا عشق حتی!
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال