نزدیک

هدف‌های ما به ما نزدیک‌تر از آن هستند که حتی فکرش را بکنیم
فقط چون باور نداریم و به آن اهمیتی نمی‌دهیم...

به راحتی فراموششان می‌کنیم!
هدفی که فراموش می‌شود، یعنی از اول هم وجود نداشته

چرا سخت می‌گیریم؟
نمی‌دانم...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال