قدرت

آخ از دست این قدرت!
پوست خودمان را می‌کند و پدر دیگران را نیز...

لذت می‌بریم از اینکه قدرتمان را به رخ دیگران بکشیم
چقدر احمقانه به نظر می‌رسیم در آن لحظه

فرض کنید یک شخصی برنامه‌نویس بسیار ماهری است
هر کجا و در هر مجلسی مطلبی را مطرح می‌کند

و یک گریزی به مهارت‌های تحصیلی و شغلی خود پیدا می‌کند
آنچنان شلاّق به صورت عدم مهارت دیگران در این زمینه می‌کوبد که بیا و ببین

آخ که چقدر مزخرفی تو...

هنوز برای درک بخش کوچکی از ادب و احترام و همنشینی با دیگران راه بسیار دور و درازی در پیش داری!

خودم را نصیحت می‌کنم!
تو به دل نگیر...
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال