انقضا

برای هر چیزی تاریخ انقضایی می‌شود در نظر گرفت
حتی برای دوستی‌های فابریک!

بهترین راه برای گریز از انقضا، تازه کردن و مروری بر آسیب‌هاست
چه در دوستی و چه در محصول...

تازه شدن کلید مهمی است
تازه شو و تازه...

از نخوت و کدورت و هرزگی نجات می‌یابی
دستیابی به آگاهی بهترین بهانه برای بروز شدن و تازگیست

همواره دغدغه‌هایی پریشانی را تشدید می‌کنند
گریزی جز حرکت به سوی آگاهی نیست

به این شکل تاریخ انقضا خود به خود حذف خواهد شد

همین!
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال