عدالت

تحلیل پرداخت و دریافت هر چیزی متناسب با سنجش مقدار تعادل واقعیت همان چیز

شاید تعریف عدالت به این شکل با منطق امروز تناسب بیشتری داشته باشد

حالا خود دانی!
جدیدتر قدیمی تر

نموذج الاتصال