تفریح

 شاید فقط شاید روزی برسد که خستگی‌ام در برود!

خسته اندودممدت زیادیست که به خودم بدهکارم

نه مسافرتی رفته‌ام و نه تفریحی...


از روانم شرمنده‌ام

پولی در کار نیست و هیچ...


شاید روزی تفریحی در این نزدیکی بر تن خسته‌ام...

بیاراید روانم را...


شاید...