نزدیکی

 بهش نزدیک شدم...

خیلی نزدیک...


و گاهی آنقدر دور که حتی دسترسی به آن محال...

چرا اینگونه پیچ و تاپ و فراز و نشیبشاید تجربه‌های سخت و دست نیافتنی چنین می‌نمایاند!

گاهی، گاهی برای همه پیش می‌آید


ولی برای من همیشه اینطور بوده

خیلی سخت بدست می‌آورم


و خیلی راحت از دست می‌دهم!

از جنس پول یا عشق حتی!