انقضا

برای هر چیزی تاریخ انقضایی می‌شود در نظر گرفت

حتی برای دوستی‌های فابریک!


بهترین راه برای گریز از انقضا، تازه کردن و مروری بر آسیب‌هاست

چه در دوستی و چه در محصول...


تازه شدن کلید مهمی است

تازه شو و تازه...

از نخوت و کدورت و هرزگی نجات می‌یابی

دستیابی به آگاهی بهترین بهانه برای بروز شدن و تازگیست


همواره دغدغه‌هایی پریشانی را تشدید می‌کنند

گریزی جز حرکت به سوی آگاهی نیست


به این شکل تاریخ انقضا خود به خود حذف خواهد شد

همین!