آزمایش!

در هر کاری محیط آزمایشی وجود دارد
کاش ما هم قبل از اینکه به دنیا وارد شویم

در محیطی شبیه سازی شده زندگی کردن را می‌آموختیم!
از سال‌ها پیش دنبال روشی بودم که زندگی را بیاموزم

چون معیارهای قابل قبولی در اطرافم نمی‌دیدم
کمی هم وسواس داشتم!


اجازه بده واضح‌تر بگویم
انسان چند ورودی دارد!

شنیدن، دیدن، خواندن و...
و چند خروجی...

گفتن، نوشتن، ساختن و...
موارد بالا در جایی به نام اندیشه گردهم می‌آیند

عملکرد و تولیدات نیز خروجی محسوب می‌شوند
حالا پیدا کن...